Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu mulino.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom a predávajúcim a dodávateľom tovaru v e-shope je Acces System s.r.o., so sídlom Winterova 12a, 92101 Piešťany, IČO 36526428, DIČ 2020190183, email:info@mulino.sk
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
 3. Internetový obchod je umiestnený na stránkach spoločnosti Acces System s.r.o. na doméne www.mulino.sk
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty umiestnené na stránkach internetového obchodu.
 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj.

 

Článok II.

Cena tovaru.

 1. Všetky uvedené ceny pri tovare sú vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránkach internetového obchodu v čase nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vznikne na základe potvrdenia a odoslania vyplneného objednávacieho formulára s požadovanými údajmi o tovare, doprave a spôsobe platby.
 2. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok a tiež aj s cenou za tovar.
 3. Po vytvorení objednávky je automaticky zaslaný e-mail, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky.
 4. Kupujúci je po potvrdení objednávky viazaný dodržať podmienky kupnej zmluvy a k zaplateniu uvedenej ceny za tovar.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

1.Objednaný tovar v e-shope je možné zaplatiť viacerými spôsobmi:
a) platba na dobierku (v hotovosti kuriérovi alebo v platobnom termináli balíkomatu).
b) platba prostredníctvom platobnej brány TatraPay.
c) platba prostredníctvom platobnej brány CardPay.
d) bankovým prevodom na účet    

   Dodacie podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia, objednaný tovar dodať.

 1. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase zvyčanie do 3 pracovných dní.
 2. Ak objednávka  obsahuje viacero druhov tovaru z ktorých časť nie je práve skladom, ihneď kupujúceho informujeme o najbližšej možnej dobe dodania.
 3. Spolu s tovarom zákazník obdrží faktúru v elektronickej forme.
 4. Miesto dodania je miestom plnenia.
 5. Dopravu tovaru ku kupujúcemu sprostredkuvávame pomocou:
  a) kuriérskej spoločnosti
  b) balíkomatov
  c) Slovenskej pošty

Článok V.

Poplatky za prepravu, balné, dobierka.

 1. Dodanie a doprava v rámci Slovenskej republiky

Pri platbe vopred na bankový účet, alebo na základe zálohovej faktúry, alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné predávajúci účtuje:

a) Kuriérska spoločnosť: 2,99 € za zásielku s doručením do 2 pracovných dní po dni expedície zo skladu predávajúceho.

b) Príplatok kuriérskej služby pri platbe na dobierku: 1,49 €, ktorá sa pripočíta k základnej cene balíka.

 1. Dodanie a doprava do Českej republiky
  a) Kuriérska spoločnosť pri platbe vopred:

Zásielky do Českej republiky predávajúci zasiela kuriérskou službou pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúcho na základe zálohovej faktúry. Cena dopravy zásielky je 6,50 €. Tovar bude expedovaný až po prijatí platby na účet.

b) Kuriérska spoločnosť s dobierkou len pre ČR: 6,49 € za zásielku s doručením do 4 pracovných dní po dni expedície zo skladu predajcu.
c) Príplatok kuriérskej služby pri platbe na dobierku do ČR: 2,99 €, ktorá sa pripočíta k základnej cene balíka.

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente vyplatenia plnej ceny za tovar spolu so sumou za službu dopravy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.
 3. Stornovanie tovaru, ktorý už bol expedovaný dopravnou službou je možné. Avšak prevádzkovateľ internetového obchodu má pravo žiadať poplatok za dopravu pre konkrétnu objednávku.

 

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho emailom na adrese info@mulino.sk . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Tebou podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Tvojej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá len za tie vady tovaru, ktoré mal tovar pri doručení Kupujúcemu.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú písomne na obchod@sk

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:
a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

ÚVOD:
Ochrana Tvojich osobných údajov je pre nás dôležitá tak isto aj právo na súkromie. Preto Ťa budeme v tejto časti informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov pri používaní našich web stránok a nákupného portálu mulino.sk

Spoločnosť Acces System s.r.o., so sídlom Winterova 12a, 92101 Piešťany, IČO 36526428,

ďalej ako „Mulino“, je ako prevádzkovateľ webových stranok a eshopu na týchto stránkach zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 1. Vysvetlenie názvoslovia

1.1. Osobný údaj.

Osobné údaje sú všetky údaje v písomnej podobe ktoré zaznamenávame cez náš eshop na stránke o Tvojej osobe. Čiže Tvoje meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa ktorú si zadal/a, Tvoja e-mailová adresa, telefonický kontakt alebo tak isto aj Tvoje správanie pri nakupovaní v našom obchode je zaznamenané ako pohyb kurzorom a počet kliknutí na určite odkazy alebo produkty v nákupnej galérii Mulino.

 1.2 Ponuka služieb eshopu Mulino.

Stručný opis ponúkaných služieb je nasledovný.

1.2.1 Zákaznícka zóna, alebo tiež známe ako profil na stránke Mulino

V zákazníckej zóne, ďalej ako „Mulino“ Ti poskytujeme zľavy a nákupné zľavové bonusy pre Tvoj nákup. Pritom je potrebné, aby si sa do Mulino zaregistroval a prihlásil pred samotným nákupom. Tieto prihlasovacie osobné údaje zadané pri registrácii sú digitálne zaznamenávané.

1.2.2 Profil zákazníka na Mulino.

Ihneď po registrácii je Ti vytvorené konto zákazníka Mulino, na ktorom sa zaznamenávajú a evidujú nákupy na našej stránke eshopu a tiež aj iné detaily. Viac informácii o Podmienkach používania a užívania výhod Mulino nájdeš v našich obchodných podmienkach. Dodatočne k základným službám Mulino Ti ponúkame doplnkové služby, ktoré sú opísané nižšie.

1.2.3 Reklama 
Reklamou sa myslí každá prezentácia tovaru pri realizácii obchodu za účelom propagácie tovaru alebo poskytovania služieb. Naša reklama spravidla obsahuje produkty, články alebo ponúkané služby tiež aj informácie o zmene stavu produktu ako je cena, dostupnosť. Za reklamu považujeme aj emaily ktoré budeš dostávať, ktoré budú obsahovať propagačný materiál, len v tom prípade ak si túto možnosť zvolíš.

 1.2.4. Prieskum alebo anketa.
Tvoje osobné údaje, a to najmä Tvoju e-mailovú adresu alebo IP adresu použijeme, aby sme Ťa pozvali zúčastniť sa na zákazníckej ankete. Prieskumy sa vykonávajú anonymne, pokiaľ od Teba nemáme plné povolenie na neanonymizovaný prieskum. Získať závery o Tvojej osobe z Tvojich odpoveď môžeme len v prípadoch Tvojho súhlasu s neanonymizovaným prieskumom. Vďaka prieskumu vieme urobiť rozhodnutia o našom obchodnom modeli založenom a postavenom na Tvojich odpovediach. Vieme Ti ponúkať naše služby cielenejšie a špecifickejšie. Zisťujeme napríklad demografický vývoj, spotrebiteľské zvyklosti. Zbierame osobné údaje, ktoré anonymizujeme za účelom ochrany našich zákazníkov, aby sa údaje nedali v žiadnom prípade vystopovať späť k Tvojej osobe.

 1. Ktoré osobné údaje konkrétne spracovávame.

Pre realizovanie nákupu čiže základnej služby našej stránky a pre úplné ukončenie nákupu a tiež aj pre registráciu do Mulino za účelom získania výhod Mulino a jeho základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby si nám poskytol/poskytla k dispozícii Tvoje nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu fakturačnú (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) pre vytvorenie faktúry.
 •  Adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) pre zaslanie Tvojho nákupu.
 •  E-mailová adresa pre zriadenie konta v Mulino, pre realizáciu nákupu, pre rozposielanie reklamy a elektronických faktúr a pre zasielanie informácie o stave vybavovania Tvojej objednávky.
 • Mobilné telefónne číslo pre kontaktovanie za účelom zisťovania a upresnenia doby doručenie a prípadne prehodnotenia nákupu a tiež riešenie reklamácií a upozornenie na nedostupnosť tovaru.
 • IP adresa navštevovateľa stránok pre optimalizovanie a cielenie reklámnej kampane.

  V prípade nákupu na firmu budeme vyžadovať aj:

 • Názov spoločnosti na ktorú nakupuješ
 • Údaj o Tvojej spoločnosti ako IČO, DIČ, IČ DHP pre uplatnenie si nákupu na firmu.

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu – nákupu a zasielanie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Tak isto sú potrebné pre registráciu a zriadenie profilového konta v Mulino. Spolu so zriadením konta je Ti pridelené aj zákaznícke číslo, podľa ktorého Ťa vieme rýchlo identifikovať a spätne vystopovať.

V Tvojom zákazníckom konte v Mulino máš možnosť online doplniť nasledujúce osobné nepoviné údaje:
Údaj o pohlaví len pre záležitosti oslovenia v emailovej a telefonickej komunikácii.
Údaj o Vašom vysokoškolskom, akademickom alebo inom titule len pre účely správneho oslovenia v emailovej a telefonickej komunikácii.

Svoje údaje si môžeš meniť cez našu internetovú stránku po prihlásení so svojim heslom do Tvojho profilu v Mulino kedykoľvek. Alebo po požiadaní e-mailom na info@mulino.sk

Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvného vzťahu, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno realizovať nákup na stránkach www.mulino.sk

 

 1. Personalizovaná reklama

Informácie získané na základe Tvojich zvyklostí a správania: Čas nákupu, produkt alebo kategória produktov, využívanie ponúk a akcií pri kúpe tovaru / produktov, klasifikácia do kategórií s kritériami (dĺžka trvania účasti / frekvencia) a stanovenie podobnosti s našimi inými zákazníkmi s kritériami (cena nákupu / frekvencia / zisk).

Podľa výsledkov uvedeného spracovania hlavných osobných údajov a údajov o nákupnom správaní a podľa zaradenia do určitej kategórie zákazníkov môže byť automatizovane rozhodnuté, aké informácie a reklamy Ti budú podľa toho posielané.

Účelom spracovania údajov je príjem personalizovanej/profilovanej reklamy a informácií, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 a čl. 22 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Sú však potrebné na prijímanie uvedených informácií a reklamy a bez ich poskytnutia zákazník informácie ani reklamu nedostane.

 1. Spracovanie osobných údajov na profilované vyhodnotenie údajov

Ak si nám dal súhlas, Tvoje nákupné správanie sa bude vyhodnocovať spôsobom automatizovaného spracovania. Tieto informácie tvojho nákupného správania sú zbierané a spracovávané pre zlepšovanie sa v oblasti poskytovaných služieb a za účelom optimalizovať náš obchod s Tvojimi záujmami.

 1. Doba uchovávania údajov 

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu ohľadne jedného nákupu na stránkach www.mulino.sk a to 3 roky po jeho ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona. Napríklad daňový doklad a udaje na ňom obsiahnuté sa budú archivovať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy. V účtovníctve bude tento doklad evidovaný po dobu 10 rokov so začiatkom nasledujúci rok po uzatvorení kúpnej zmluvy. Po uplynutí týchto lehôt prevádzkovateľ tieto údaje anonymizuje Prevádzkovateľ nakupnej galérie nenesie zodpovednosť za nepravdivé a nesprávne údaje vyplnené kupujúcim alebo zákazníkom, ktorý si len vytvoril profil v Mulino. A zároveň prehlasujeme že urobíme maximum pre ochranu poskytnutých údajov. A aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

 1. Údaje ktoré sú ďalej sprostredkovávané na spracovanie

Mulino používa programové vybavenie na tvorbu faktúr a vedenie účtovníctva a tiež aj tretiu stranu na prevádzkovanie webových stránok a tiež aj využíva poskytovateľa služieb v oblasti zasielania zásielok, ďalej len „prepravca zásielok“. Dodávatelia týchto služieb spracúvajú údaje výlučne podľa pokynov Mulino a sú zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane údajov. Všetci uvedení dodávatelia boli starostlivo vybraní a dostávajú prístup k Tvojim údajom len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie týchto služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom si súhlasil so spracovaním údajov.

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

 1. Tvoje práva ako zákazníka a hosťa v Mulino

7.1 Právo na informácie

Máš právo kedykoľvek požiadať o tieto informácie o Tvojich údajoch, ktoré sú u nás spracovávané, a ktoré si nám poskytol. Máš právo sa dozvedieť ich pôvod a aj príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdávame, a aj na aký účel boli poskytované.

7.2 Tvoje právo na odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov

Tvoj súhlas na spracovanie osobných údajov, môžeš kedykoľvek odvolať a to bezdôvodne. Bude úplne stačiť ak zašleš tvoju požiadavku e-mailom na adresu obchod@mulino.sk

Taktiež pri prijatí reklamy môžeš svoj súhlas zrušiť aj stlačením tlačidla „odhlásiť sa z prijímania“ reklamných emailov v päte emailu. Toto sa vzťahuje len na vyjadrenie nesúhlasu s prijímaním reklamy prostredníctvom emailu.

7.3 Tvoje právo na opravu údajov

Ak zmeníš svoje údaje alebo ak zistíš že údaje v tvojom profile alebo reklamnom e-maili sú nesprávne, môžeš ich kedykoľvek opraviť v profile v Mulino , alebo nás požiadaj prostredníctvom kontaktu a my tieto údaje za teba zmeníme.

7.4 Tvoje právo na vymazanie údajov a právo na obmedzené spracúvanie

Tvoje údaje môžeš kedykoľvek vymazať prostredníctvom žiadosti zaslanej emailom z emailového konta žiadateľa, ak nebude emailová adresa totožná s údajom v profile môže Mulino žiadať od Teba dodatočne overenie totožnosti. Ak neprebehne dodatočné overenie korektne a ani po 14 dňoch nepodložíš dodatočné overenie, bude tvoja žiadosť o vymazanie osobných údajov zamietnutá. V ostatných prípadoch kladného overenia žiadateľa sa údaje zmažú z našej strany čo najskôr, avšak nie neskôr ako jeden mesiac po doručení tvojej žiadosti pokiaľ to nie je v rozpore zákonným lehotám pre archiváciu daňových dokladov.

Po obdržaní tejto žiadosti dostaneš od nás notifikáciu o prijatí tejto žiadosti. Po vymazaní týchto Tvojich osobných údajov nebude tieto údaje ďalej možné u nás evidovať ani poskytovať ani Ti nebude možné opätovne obnoviť konto ani umožniť prístup k Tvojmu profilu, ktorý obsahoval Tvoje osobné údaje.

Ak si svoje konto nepoužil ani raz počas trvania 3 rokov bude automaticky vymazané. Všetky osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa pre Vašu bezpečnosť zamknú.

7.5 Právo na prenos údajov

Tvoje údaje máš právo kedykoľvek preniesť na iného správcu podľa vlastného výberu. Vieme ich poskytnúť v plnom rozsahu ako si nám ich zadal v elektronickej podobe.

7.6 Tvoje právo na zrušenie súhlasu ktorý si nám dal na spracovanie údajov

7.7 Tvoje právo na sťažnosť

Ak budeš mať námietky na spôsob akým sa s Tvojimi údajmi zaobchádza, môžeš nás kedykoľvek kontaktovať. Okrem toho máš právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava a to hlavne v prípade podozrenia pre porušenie práv na ochranu osobných údajov

 1. Súhlas so spracovaním údajov

Tvoje zaškrtnutie príslušných políčok vyjadrí tak súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodného portálu www.mulino.sk Tvoj súhlas tak vyjadrí to, aby Mulino ďalej spracúval Tvoje osobné údaje na hore uvedené účely.

V prípade že sa nebudú tvoje údaje zhodovať s údajmi, ktoré už evidujeme súhlasíš s tým, aby ťa zodpovedný pracovník spoločnosti Mulino telefonicky kontaktoval na Tebou uvedenom telefónnom čísle za účelom identifikácie Tvojej osoby a overenia údajov.

 1. Otázky o ochrane údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na kontakty v bode 2.

 

Článok VIII.

Riešenie spotrebiteľských sporov 

 1. Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z.

informuje spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom ( znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e- mailom na obchod@mulino.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúco – spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 4. Každý Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

Článok IX

Zodpovednosť za vady a záruka a uplatnenie reklamácie, sťažností a podnetov

 

 1. Predávajúci zodpovedá:

– za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť,

– za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali a že vec nemá právne vady,

– za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.

 1. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za

vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

 1. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu

záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia,

nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

 1. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov a na použitý Tovar je 12

mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota

na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 1. Pri vybraných Tovaroch je možnosť voľby predĺženej záručnej doby za poplatok.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 3. Ak o to Kupujúci požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to

povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 1. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti u Predávajúceho spôsobom uvedeným

v Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 20.6.2019

 

V Piešťanoch, 20.6.2019

Acces System s.r.o.